Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΚ - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Το Μέλλον είναι εδώ – Άλλες πραγματικότητες

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών

Α περίοδος: 30/04
B περίοδος: 31/10
Μορφή: επιδότηση
Στάδιο: παραγωγή
Τύπος | είδος: μικρού μήκους | μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation
Αιτών/ούσα: παραγωγός
Αίτηση μέσω: E-services
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: 25 000 €
Ποσοστό συμμετοχής ΕΚΚ: έως 100% (σε περίπτωση δύσκολου έργου)
Ολοκλήρωση: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Αρμόδια διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανεξάρτητους παραγωγούς και έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, των οποίων η αφήγηση ξεφεύγει από τα παραδοσιακά μέσα τόσο στη φόρμα όσο και στο περιεχόμενο. Ενδεικτικά, αναφέρονται έργα που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 3D, VR, AR, Mixed Reality, 360⁰, immersive, διαδραστικά έργα κ.λπ., για τα οποία ενώ το διεθνές ενδιαφέρον είναι αυξημένο, η ελληνική παραγωγή είναι πολύ περιορισμένη.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων που διασυνδέουν την ελληνική παραγωγή με την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία, τα οποία, με τη χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, θα δράσουν επιταχυντικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική στον εγχώριο κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η χρηματοδότηση έχει την μορφή επιδότησης. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) δεν αποκτά ποσοστό εκμετάλλευσης επί του έργου, όμως, διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν προβολής του έργου αυτού, για πολιτιστικούς και μη κερδοσκοπικούς λόγους.

Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης

Η μέγιστη χρηματοδότηση για το καθένα σχέδιο μπορεί να καλύπτει έως και το 100% του προϋπολογισμού του δεδομένου ότι η Υποκατηγορία αυτή της Πρόσκλησης αφορά σε δύσκολα οπτικοακουστικά έργα, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του σχετικού ορισμού, εμπίπτουν, ωστόσο, ειδικότερα, στη κατηγορία μικρού μήκους ταινία [περίπτωση (ηδ)].

Σύμφωνα με τον ορισμό [περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 περί ορισμών, του Ν.3905/2010 – ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010], «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Έργο» αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νοείται το κινηματογραφικό έργο το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής,
 • ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού,
 • ηγ) Αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
 • ηδ) Αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),
 • ηε) Έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η κάλυψη δε του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, μέσω του προτεινόμενου χρηματοδοτικού πλάνου (βάσει του επισυναπτόμενου σχετικού υποδείγματος στην πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων), κατά την κατάθεση της πρότασης του καθενός σχεδίου.

Καταβολή δόσεων

Η καταβολή του ποσού της επιδότησης πραγματοποιείται ως εξής:

 • 70% με την υπογραφή της σύμβασης
 • 30% με την παραλαβή των παραδοτέων και την έγκριση των αποδεικτικών πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο, ο παραγωγός οφείλει να επιστρέψει όλο το ποσό που έχει εισπράξει.

Επιλεξιμότητα

Η παρούσα δράση στηρίζει την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων που εμπίπτουν στους ορισμούς και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1(α), 1(γ) και 2 του άρθρου 2 «Ορισμοί» του Ν.3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράλληλα, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης, ελέγχεται το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους και του άρθρου 54 «Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) [ΕΚ 651/2014] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες είναι οι προτάσεις που αφορούν σε ανάπτυξη πρωτότυπων σχεδίων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 3D, VR, AR, Mixed Reality, 360⁰, immersive, διαδραστικά έργα, αφηγηματικά ή experienced based κ.λπ., χωρίς περιορισμό στη διάρκεια, οι οποίες αφορούν την παραγωγή και για τις οποίες δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, πριν την υποβολή πρότασης/αίτησης για ενίσχυση στην παρούσα Πρόσκληση.

Καθένα σχέδιο πρέπει να είναι υλοποιήσιμο και παραδοτέο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής συμβάσης. Επίσης, δεν προβλέπεται η χορήγηση παράτασης παράδοσης του έργου.

Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι δυνατή η διαπίστωση ότι κάθε επιλέξιμη και ενισχυόμενη δαπάνη συνδέεται με το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο, αποκλεισμένων των δαπανών υποδομών κινηματογραφικών στούντιο. Ο προϋπολογισμός συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στη σχετική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων σχεδίων ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων σχεδίων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρονική διάρκεια

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε παραγωγές που θα σχεδιαστούν για να υλοποιηθούν από το α’ εξάμηνο του 2024 έως το β’ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των σχεδίων ή η ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη του σχεδίου.

Φάκελος υποβολής

Τα στοιχεία της πρότασης 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά ΚΑΙ στα αγγλικά.

Αναπόσπαστα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα:

 1. Αίτηση χρηματοδότησης για το έργο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τον ΓΑΚ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Α’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην αιτούσα επιχείρηση και τις τυχόν συνδεδεμένες σε αυτές.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ανεξαρτησίας ή μη επιχείρησης με το επισυναπτόμενο Β’ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης.
 4. Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Δήλωσης. Η Δήλωση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
 5. Σύνοψη μίας σελίδας (δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 100 λέξεων) και concept (έκτασης τουλάχιστον 1.000 λέξεων).
 6. Λεπτομερές πλάνο εργασιών για την αποπεράτωση του σχεδίου, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων.
 7. Σχέδιο για το δείγμα αποτελέσματος του development.
 8. Οπτικό υλικό/ πληροφορίες για το στυλ.
 9. Αφηγηματικές επιλογές ή αναλυτική περιγραφή της εμπειρίας (experience) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, δηλαδή έκτασης τουλάχιστον 500 λέξεων.
 10. Βιογραφικά βασικών συντελεστών. Ειδικότερα: δημιουργού/ών, παραγωγού.
 11. Σημείωμα προθέσεων δημιουργού, έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων.
 12. Σημείωμα προθέσεων παραγωγού, έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων.
 13. Σύμβασης παραχώρησης δικαιωμάτων του έργου στον παραγωγό ή επιστολή υπογεγραμμένη από τον/τη δημιουργό, με την οποία επιβεβαιώνει την πρόθεση συνεργασίας καθώς και χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 14. Αναλυτική λίστα της εκτίμησης των επιλέξιμων δαπανών (σε συνάρτηση με το πλάνο εργασιών).
 15. Χρηματοδοτικό πλάνο με 100% αποδεδειγμένα εξασφαλισμένη κάλυψη του προϋπολογισμού. Η αιτούμενη επιδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέρος του χρηματοδοτικού πλάνου.

Προτάσεις που δεν περιέχουν όλα τα παραπάνω, ΔΕΝ θα αξιολογηθούν.

Επιλέξιμες δαπάνες
 • Αμοιβές σκηνοθέτη,
 • Προγραμματιστών, 3d artists, σχεδιαστών (design department),
 •  ή άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη του σχεδίου, όπως θα εξηγείται αναλυτικά στο πλάνο εργασιών.
Διαδικασία επιλογής

Μετά την υποβολή πρότασης από τον Παραγωγό, η διαδικασία για την έγκριση των σχεδίων και την ένταξη στην Επένδυση “Πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα αξιολόγησης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τον εκάστοτε διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Στάδιο Α: Μετά την υποβολή σχεδίου, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής (ΔΑΠ) του ΕΚΚ εξετάζει την πληρότητα των φακέλων των κατατεθειμένων προτάσεων και σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε στοιχείου, από όσα ορίζονται ως υποχρεωτικά για την κατάθεση του φακέλου, αποκλείει την πρόταση από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός πέντε (5) ημερών μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από το Γενικό/ή Διευθυντή/τρια του ΕΚΚ μετά από εισήγηση της ΔΑΠ.

Στάδιο Β: Οι προτάσεις σχεδίων, οι φάκελοι των οποίων έχουν κριθεί πλήρεις, θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από: α) δυο ή τρεις (ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων) επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα Α ή Β και β) από ένα μέλος του οργανισμού που θα ορίζεται από τη Διοίκηση του ΕΚΚ.

 • Ιδέα – concept – αφήγηση, έως 30 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Πρωτοτυπία στο περιεχόμενο, την αφήγηση, καταλληλότητα των επιλεγμένων τεχνικών και αφηγηματικών μέσων που προτείνονται.
 • Οπτικό στυλ – creative potential, έως 30 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Καλλιτεχνική διάσταση της πρότασης, οπτικό υλικό.
 • Ρεαλισμός πλάνου εργασίας, έως 20 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Υλοποιησιμότητα με βάση τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί.
 • Δυναμική ομάδας, έως 20 βαθμοί.
  Θα συνυπολογιστούν: Εμπειρία, καταλληλόλητα και πρόθεση της ομάδας.
Παραδοτέα
 1. Επικαιροποιημένο οπτικό υλικό – demo video ή prototype ή interactive medium.
 2. Vertical slice του μηχανισμού σε περίπτωση διαδραστικών έργων και επικαιροποιημένο art style και story.
 3. Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων.
 4. Αποδεικτικά πληρωμής επιλέξιμων δαπανών.
Απολογιστικός έλεγχος

Ο απολογιστικός έλεγχος της ταινίας, πραγματοποιείται με την προσκόμιση των τιμολογίων/δικαιολογητικών, που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες.

Σε περίπτωση που οι εξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες υπολείπονται του ύψους της επιδότησης, η διαφορά παρακρατείται από την τελευταία δόση. Σε περίπτωση που οι εξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν το ύψος της επιδότησης, το ΕΚΚ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού.