Παράρτημα 2: υποδείγματα

Υπόδειγμα Α

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι:

α) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την συνημμένη σειρά κατάταξης / αποπληρωμής των συμπαραγωγών/χρηματοδοτών της ταινίας ………………………………….

β) Αποδέχομαι τον όρο του άρθρου 10 παρ. (β) του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ΕΚΚ, βάσει του οποίου «Για την εφαρμογή της προνομιακής αποπληρωμής θα πρέπει να βεβαιώνεται από την έκθεση ορκωτού λογιστή, κατά τον απολογισμό της ταινίας, ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός, που περιλαμβάνει και την επένδυση του αιτούντος / της αιτούσας την προνομιακή ικανοποίηση, τηρήθηκε και ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας. Εάν η προς τα κάτω απόκλιση των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού υπερβαίνει το 10%, οι προνομιακά κατατασσόμενοι χρηματοδότες θα χάνουν έναντι του ΕΚΚ την προνομιακή κατάταξη.»

Οι ανωτέρω όροι υπερισχύουν κάθε συμβατικού όρου, συμφωνίας ή δήλωσης που έχει συναφθεί και/ή ισχύει μεταξύ των συμπαραγωγών και/ή χρηματοδοτών του έργου.

Ο δηλών / βεβαιών

I hereby declare and affirm that:

a) I unconditionally accept the attached ranking of co-producers/financers of the f ilm ………………………………….

b) I unconditionally accept the clause of art. 10 para. (b) of the Greek Film Centre Funding Programme Regulations, according to which: “For the application of the preferential repayment ranking, it should be certified by the certified public accountant’s report, during the film’s financial reporting, that the originally submitted budget, which includes the investment of the applicant for preferential repayment, has been followed and that the budget funds have been disbursed for the film’s needs. If the downward deviation of the expenditure in comparison to the approved budget exceeds 10%, the preferentially raked financers shall lose their privileged ranking in relation to the Greek Film Centre.”

The above terms supersede any contractual clause, agreement or declaration entered into and/or in force between the f ilm’s co-producers and/or financers.

The declaring / affirming party

Υπόδειγμα Β

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την συνημμένη σειρά κατάταξης / αποπληρωμής των συμπαραγωγών/χρηματοδοτών της ταινίας ………………………………….

Οι ανωτέρω όροι υπερισχύουν κάθε συμβατικού όρου, συμφωνίας ή δήλωσης που έχει συναφθεί και/ή ισχύει μεταξύ των συμπαραγωγών και/ή χρηματοδοτών του έργου.

Ο δηλών / βεβαιών

I hereby declare and affirm that I unconditionally accept the attached ranking of co-producers/financers of the film ………………………………….

The above terms supersede any contractual clause, agreement or declaration entered into and/or in force between the f ilm’s co-producers and/or financers.

The declaring / affirming party