Παράρτημα 1: Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης με το ΕΚΚ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ατομική Επιχείρηση
 • α) ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο
 • β) γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. κτλ)
 • α) καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του ή πρόσφατη κωδικοποίηση
 • β) γενικό πιστοποιητικό της εταιρείας από ΓΕΜΗ
 • γ) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ
 • δ) ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο
ΑΜΚΕ & Σωματεία
 • α) καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του ή πρόσφατη κωδικοποίηση
 • β) ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο
Κοιν.Σ.Επ
 • α) καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του ή πρόσφατη κωδικοποίηση
 • β) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (στο εξής Μητρώο)
 • γ) πιστοποιητικό περί μεταβολών του καταστατικού από το Μητρώο
 • δ) Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκρότησής της σε σώμα, απονομής αξιωμάτων και παροχής εξουσιοδότησης
 • ε) βεβαίωση της καταχώρησης της Νέας Διοικούσας Επιτροπής στο Μητρώο
 • στ) ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο

* Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρόσφατης ημερομηνίας.