Ορισμοί

«Σχέδιο» είναι κάθε μεμονωμένη πρόταση που αφορά αυτοτελές κινηματογραφικό έργο, η οποία κατατίθεται ως υποψήφια για χρηματοδότηση σε κάθε ένα από τα χρηματοδοτικά στάδια των Προγραμμάτων του ΕΚΚ.

«Treatment» είναι το αφηγηματικό κείμενο όπου περιγράφεται χωρίς διαλόγους η βασική πλοκή της σχεδιαζόμενης ταινίας (κυρίως δράσεις και γεγονότα) από την αρχή έως το τέλος της, με τη χρονολογική σειρά που αυτή θα αποτυπώνεται στην ταινία. Η έκταση του treatment σχεδίων μεγάλου μήκους είθισται να είναι 10-20 σελίδες.

«Σενάριο» είναι το κείμενο με το οποίο περιγράφεται το σύνολο των σκηνών που περιλαμβάνονται σε ένα κινηματογραφικό έργο, με κάθε λεπτομέρεια που αφορά τον χώρο και τον χρόνο που εξελίσσονται, καθώς και τα δρώμενα σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των διαλόγων και των αφηγήσεων (εφόσον υπάρχουν) που αναπτύσσονται από τους συμμετέχοντες στο έργο. Η έκταση των σεναρίων για ταινίες μεγάλου μήκους είθισται να είναι άνω των 60 σελίδων. Η αποτύπωση του σεναρίου οφείλει να είναι σύμφωνη με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μορφολογία του κειμένου, που ορίζει συγκεκριμένα διαστήματα, αποστάσεις, στοιχίσεις και γραμματοσειρά.

«Logline» είναι η συμπύκνωση του συνόλου της ιστορίας και της σύγκρουσης του ήρωα (εφόσον υπάρχει) σε μέχρι δύο προτάσεις.

«Mood board» είναι μία σύνθεση οπτικών στοιχείων (κολλάζ) που απεικονίζουν την προσδοκώμενη ατμόσφαιρα/ αισθητική της ταινίας.

«Παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως του υπό παραγωγή έργου, συγκεντρώνει τους πόρους που απαιτούνται και έχει την οικονομική και την οργανωτική ευθύνη για την ολοκλήρωση της παραγωγής του.

«Συμπαραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με χρηματοδοτήσεις στην παραγωγή του έργου και αποκτά μέρος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και ιδιοκτησίας του έργου, διατηρώντας ταυτόχρονα μέρος των οργανωτικών ευθυνών της παραγωγής.

«Εντεταλμένος Παραγωγός» –σε περιπτώσεις συμπαραγωγών– είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την πλήρη συμβατική εξουσιοδότηση από όλους τους συμπαραγωγούς ενός κινηματογραφικού έργου να οργανώσει και να ολοκληρώσει την παραγωγή του.

«Χρηματοδότης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτεί την παραγωγή ενός έργου και αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης.

«Εκτελεστής Παραγωγός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο/η παραγωγός αναθέτει την εκτέλεση της σχεδιασμένης παραγωγής ενός έργου και αμείβεται απ’ αυτόν. Ο/Η εκτελεστής παραγωγός δεν κατέχει δικαιώματα περιουσιακής φύσεως επί του έργου, ούτε είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της παραγωγής.

«Σχέδια για παιδικό ή/και εφηβικό κοινό» είναι τα σχέδια που απευθύνονται πρωτίστως και όχι συμπληρωματικά σε παιδικό ή/ και εφηβικό κοινό. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι παιδικής ή/ και εφηβικής θεματολογίας, να προσδιορίζουν το ηλικιακό εύρος του κοινού στο οποίο απευθύνονται και να έχουν κεντρικό ήρωα ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η οπτική ματιά της αφήγησης είθισται να προέρχεται από τον κόσμο των ανηλίκων. Το σχέδιο πρέπει να μην προωθεί τη βία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό ή τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας.