Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, με την ανακοίνωση του καταργεί τον προηγούμενο.

Οι παραγωγοί των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου- Development του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, εφόσον εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν προς αξιολόγηση την πρόταση τους σε ένα από τα προγράμματα παραγωγής του τρέχοντος Κανονισμού. Σε περίπτωση προέγκρισης, η περίοδος ισχύος της ορίζεται σε 36 μήνες- όσο και για τα σχέδια που έχουν περάσει από το Στάδιο DEVELOPMENT του παρόντος Κανονισμού.

Οι παραγωγοί πρότασης που εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου-Development του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, σε περίπτωση προέγκρισης του ίδιου σχεδίου σε πρόγραμμα παραγωγής του τρέχοντος Κανονισμού, δεν έχουν δικαίωμα εκταμίευσης χρηματοδότησης για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ.

Σχέδιο που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο αξιολόγησης του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013, μπορεί να υποβληθεί άλλη μία (1) φορά με τους όρους του παρόντος Κανονισμού – ανεξαρτήτως αριθμού προηγούμενων υποβολών.

Παραγωγοί ταινιών μικρού μήκους που προεγκρίθηκαν με τον Κανονισμό που είχε δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του 2013 και για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί φάκελος απολογισμού μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν αντί αυτού, έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του Προγράμματος ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ του παρόντος Κανονισμού. Για τα ήδη συμβασιοποιημένα σχέδια απαιτείται αίτηση τροποποίησης του συμφωνητικού με το ΕΚΚ, ως προς τους όρους που αφορούν τον απολογισμό.

Παραγωγοί σχεδίων που προεγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού με του Κανονισμού που είχε δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του 2013 και για τα οποία δεν έχει κατατεθεί φάκελος απολογισμού μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν αντί αυτού, έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ του παρόντος Κανονισμού (Κατηγορίες Α1/Β1). Για τα ήδη συμβασιοποιημένα σχέδια απαιτείται αίτηση τροποποίησης του συμφωνητικού με το ΕΚΚ, ως προς τους όρους που αφορούν τον απολογισμό.

Οι παραγωγοί πρότασης που έχει λάβει προέγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες του Κανονισμού που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013 και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από το ΕΚΚ στο πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σταδίου- Development ή στο Γ στάδιο του Προγράμματος Συγγραφή σεναρίου- Development [Γ. Στάδιο Συγγραφής Σεναρίου (τελική γραφή) – Φάκελος Υποψηφιότητας για Χρηματοδότηση Παραγωγής (Development)] του προαναφερόμενου Κανονισμού, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση της Ανάπτυξης παραγωγικού σχεδίου – development μέχρι του ποσού των 12.500 €. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης της Aνάπτυξης παραγωγικού σχεδίου – development θα αποτελεί μέρος του προεγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης της παραγωγής.