Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα υποβολής στο σύνολο των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης του ΕΚΚ (ανεξαρτήτως σταδίου) έχουν παραγωγοί που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Παραγωγοί που έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο ΕΚΚ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμο παράρτημα στην Ελλάδα, έχουν την ευθύνη του έργου και υπάρχει εγγυημένη αμοιβαιότητα με τα κράτη όπου αυτοί οι παραγωγοί έχουν την έδρα τους.

Οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) πρέπει να έχουν ενεργό ΚΑΔ παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και να μην εξαρτώνται από επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, κρατικές ή ιδιωτικές.

Οι σκηνοθέτες/τιδες, για όλα τα Προγράμματα πλην του προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης με φορολογική ταυτότητα στην Ελλάδα.

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ (ανεξαρτήτως προγράμματος) δικαίωμα υποβολής έχουν παραγωγοί και σεναριογράφοι. Σε περίπτωση που οι σεναριογράφοι δεν διαθέτουν τον αντίστοιχο ΚΑΔ, οφείλουν να εξασφαλίσουν παραγωγό πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι σεναριογράφοι, ειδικά για το Στάδιο ΓΡΑΦΗ, πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης με φορολογική ταυτότητα στην Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ δικαίωμα υποβολής έχουν παραγωγοί και σκηνοθέτες/τιδες. Η συμμετοχή παραγωγού είναι προαιρετική κατά την υποβολή της πρότασης, αλλά είναι υποχρεωτική η εξασφάλισή του/ της πριν από τη λήξη της περιόδου προέγκρισης.

Σχέδια παραγωγών που έχουν αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις τους προς το ΕΚΚ από προηγούμενά τους έργα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: παράδοση υλικών ταινίας, ολοκλήρωση απολογισμού, απόδοση εκκαθαρίσεων εκμετάλλευσης, κλπ.) θεωρούνται μη επιλέξιμα και δεν αξιολογούνται μέχρι να ανταποκριθούν και αποκαταστήσουν ή ρυθμίσουν πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.