Γενικοί όροι

 1. Τα σχέδια που κατατίθενται ανά περιόδους εξετάζονται εντός τεσσάρων μηνών από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η χρονική δέσμευση μπορεί να μεταβληθεί και το ΕΚΚ οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο χρόνος παράτασης της εξέτασης των σχεδίων να είναι ο ελάχιστος.
 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση της προέγκρισης ή έγκρισης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όπου απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, ο/η δικαιούχος μετά από έγγραφη πρόσκληση έχει την υποχρέωση το αργότερο εντός τριών μηνών να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγραφα για την υπογραφή της. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση παύει να ισχύει. Το ΕΚΚ θα μεριμνά ώστε η σχετική σύμβαση να συντάσσεται και να υπογράφεται ει δυνατόν εντός τριών μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας. Τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα για τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, αρχίζουν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Οι αιτούντες που καταθέτουν φάκελο υποψηφιότητας στα Προγράμματα Χρηματοδότησης του παρόντος Κανονισμού αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Κανονισμού, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΚ.
 4. Ο αριθμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και το ύψος των χρηματοδοτήσεων, εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δυνατότητα του ΕΚΚ.
 5. Οι χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις των σχεδίων ή των κινηματογραφικών έργων αποφασίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής στο πλαίσιο της πολιτικής που διαμορφώνεται από το Δ.Σ. του ΕΚΚ. Οι αποφάσεις της Διευθύνσεως ελέγχονται από τον Γενικό Διευθυντή ως προς την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής που ακολουθήθηκε και επικυρώνονται από το Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγησή του (Ν.3905/2010).
 6. Ο/Η παραγωγός οφείλει να ενημερώσει γραπτώς και εγκαίρως τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής σε περίπτωση που πρέπει αιτιολογημένα να πραγματοποιηθούν γυρίσματα μετά την υποβολή της πρότασης και πριν από την ενδεχόμενη έγκριση του οριστικού φακέλου παραγωγής. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι σχετικές δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.
 7. Για τα έργα τα οποία υποστηρίζονται από το ΕΚΚ με οποιονδήποτε τρόπο, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να τα προβάλλει για πολιτιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, με τη σύμφωνη γνώμη παραγωγού και σκηνοθέτη/τιδος.
 8. Χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, προπωλήσεις δικαιωμάτων (MG), γίνονται αποδεκτές στο οριστικό χρηματοδοτικό πλάνο με την προϋπόθεση κατάθεσης των αντίστοιχων ανά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων. Για την απόδειξη των χορηγιών κατά τη φάση του απολογισμού, απαιτείται η έκδοση παραστατικού σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά χρηματοδότησης που υπογράφει ο/η παραγωγός με τους λοιπούς συμπαραγωγούς ή χρηματοδότες γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτά αναφέρονται λεπτομερώς τα εξής:
  • Ημερομηνία και τόπος σύναψης του συμφωνητικού.
  • Διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού.
  • Ακριβής και λεπτομερής αναφορά όλων των στοιχείων των συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της φορολογικής τους κατοικίας.
  • Ύψος προϋπολογισμού παραγωγής
  • Ακριβής και λεπτομερής περιγραφή της συμμετοχής εκάστου/στης στη χρηματοδότηση του έργου.
  • Κατανομή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του έργου.
  • Κατανομή των καθαρών εισπράξεων σε ποσοστό, σε μέσα εκμετάλλευσης, σε αγορές (γεωγραφικά).
  • Δεσμευτικός καθορισμός (ονομαστικά) των υπόχρεων κάλυψης ενδεχόμενων υπερβάσεων του προϋπολογισμού παραγωγής.
 9. Οι κεφαλαιοποιήσεις των αμοιβών των συντελεστών ενός σχεδίου είναι αποδεκτές ως πηγές χρηματοδότησης. Το άθροισμα των κεφαλαιοποιήσεων των αμοιβών σεναριογράφου, σκηνοθέτη/τιδος και παραγωγού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η κεφαλαιοποίηση εισφοράς χρήσης ιδιόκτητου μηχανο-τεχνικού εξοπλισμού του/της παραγωγού γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται στον οριστικό φάκελο του σχεδίου αποδεικτικό κτήσης καταχωρημένο στα βιβλία της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση εισφοράς υπηρεσιών από τον/την παραγωγό γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση εργασιών, εργατοωρών και κοστολόγηση αυτών με τις επικρατούσες τιμές της αγοράς. Οι κεφαλαιοποιήσεις εισφερόμενων μηχανήματων ή/και υπηρεσιών τρίτων, που συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί, γίνονται δεκτές. Τα εισφερόμενα μηχανήματα ή/και υπηρεσίες θα πρέπει να αναφέρονται ρητά με τα αντίστοιχα επί μέρους ποσά στο συμφωνητικό μεταξύ παραγωγού και εισφέροντος συμπαραγωγού. Η εισφορά μετρητών γίνεται αποδεκτή με την προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) του χρηματοδότη που να επιβεβαιώνει ότι το ποσό είναι διαθέσιμο. Μετά την έγκριση του οριστικού χρηματοδοτικού πλάνου δεν μπορεί να αυξηθεί το ύψος των κεφαλαιοποιήσεων.
 10. α) Το ΕΚΚ δύναται να αποδέχεται, κατά την κατάθεση του οριστικού φακέλου χρηματοδότησης, αιτήματα αιτούντων / αιτουσών προς αυτό για χρηματοδότηση κινηματογραφικών σχεδίων, για κατά προτεραιότητα ανάκτηση (recoupment) ποσών χρηματοδότησης από συγκεκριμένους χρηματοδότες, εφ’ όσον:
  • i) Η χρηματοδότηση της ταινίας από το ΕΚΚ δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού της.
  • ii) Διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η βιωσιμότητα ολοκλήρωσης του σχεδίου σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πλάνο που κατατέθηκε.
  • iii) Οι υπόλοιποι συμπαραγωγοί και χρηματοδότες της ταινίας που κατέχουν ποσοστό εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των προνομιακά κατατασσόμενων, αποδέχονται την προτεινόμενη σειρά κατάταξης και τον όρο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 (β) κατωτέρω, περί απώλειας προνομίων σε περίπτωση προς τα κάτω απόκλισης των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.
  • iv) Με τη συμφωνία περί προνομιακής αποπληρωμής να διασφαλίζεται ότι ο χρηματοδότης / η χρηματοδότρια που αποπληρώνεται προνομιακά δεν θα λαμβάνει, μετά την προνομιακή αποπληρωμή του/της, ποσοστό επί των εσόδων της ταινίας μέχρι να αποπληρωθούν και οι υπόλοιπες τάξεις χρηματοδοτών/συμπαραγωγών. Μετά την αποπληρωμή όλων των τάξεων, όλοι οι χρηματοδότες/συμπαραγωγοί θα λαμβάνουν συμμέτρως ποσοστό των εσόδων της ταινίας ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου και τα ειδικότερα οριζόμενα στην συμφωνία εκμετάλλευσης.
  • β) Για την εφαρμογή της προνομιακής αποπληρωμής θα πρέπει να βεβαιώνεται από την έκθεση ορκωτού λογιστή, κατά τον απολογισμό της ταινίας, ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός, που περιλαμβάνει και την επένδυση του αιτούντος / της αιτούσας την προνομιακή ικανοποίηση, τηρήθηκε και ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας. Εάν η προς τα κάτω απόκλιση των δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού υπερβαίνει το 10%, οι προνομιακά κατατασσόμενοι χρηματοδότες θα χάνουν έναντι του ΕΚΚ την προνομιακή κατάταξη.
 11. Αιτήσεις που δεν είναι ορθά συμπληρωμένες ή/και δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μη επιλέξιμες προς αξιολόγηση. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις δεν προσμετρώνται στον μέγιστο αριθμό υποβολών της ίδιας πρότασης.
 12. Όλα τα καλλιτεχνικά περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
 13. Ένα σχέδιο πριμοδοτείται ως animation μόνο εφόσον υλοποιείται με τεχνική animation σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 80% της διάρκειάς του.
 14. Αλλαγές/επικαιροποιήσεις σε υποβληθείσα πρόταση (σχέδιο) μπορούν να γίνουν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιόδου που κατατέθηκε. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επικαιροποιήσεις στον κατατεθειμένο φάκελο μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής σχεδίων. Αλλαγή σκηνοθέτη/τιδος ή σεναριογράφου μετά την απόφαση (προ)έγκρισης δεν γίνεται αποδεκτή. Η προσθήκη συν-σκηνοθέτη/τιδος ή συν-σεναριογράφου δεν είναι αποδεκτή στα προγράμματα Παραγωγής.
 15. Τροποποιήσεις των όρων των ιδιωτικών συμφωνητικών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης δύνανται να γίνουν δεκτές κατόπιν εγγράφου αιτήματος των συμβαλλομένων προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ, και μετά από απόφαση της Διοίκησης.
 16. Οι παραγωγοί των ταινιών που επιδοτούνται από πρόγραμμα του ΕΚΚ δεσμεύονται να ενσωματώσουν τη φράση ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθώς και το λογότυπο του ΕΚΚ:
  • στους τίτλους του έργου σε οποιαδήποτε μορφή
  • σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί σχετικά με το έργο
  • στο διαφημιστικό υλικό
  • Οι παραγωγοί που χρηματοδοτούνται έναντι ποσοστού στο έργο δεσμεύονται να ενσωματώσουν τη φράση ΜΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθώς και το λογότυπο του ΕΚΚ:
   • στους τίτλους του έργου σε οποιαδήποτε μορφή
   • σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί σχετικά με το έργο
   • στο διαφημιστικό υλικό
 17. Κάθε υποβληθέν σχέδιο εξετάζεται από τρεις αναγνώστες/ τριες και ο κάθε αναγνώστης/τρια δε γνωρίζει ποιοι άλλοι δύο αξιολογούν το ίδιο σχέδιο με αυτόν/ήν. Τα ονόματα των τριών αναγνωστών/τριών του κάθε σχεδίου δεν είναι κοινοποιήσιμα στους/στις υποψήφιους/ες, ώστε να ενισχυθεί το αμερόληπτο και αδιάβλητο της διαδικασίας και να μπορούν οι αναγνώστες/τριες να κάνουν την αξιολόγηση τους απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβάσεις. Για τα προγράμματα MICRO BUDGET και ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, συστήνονται τριμελείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων προέρχονται από την ίδια δεξαμενή αναγνωστών/τριών.

  Οι αναγνώστες/τριες εξετάζουν και αξιολογούν τους φακέλους υποψηφιότητας των σχεδίων με βάση τα βαθμολογικά κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δύναται να αναθέτει στους/ στις αναγνώστες/τριες προτάσεις από διαφορετικά προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ασυμβίβαστα που ορίζει η σύμβαση τους. Συγκεκριμένα: Ο/η Αναγνώστης/τρια οφείλει να απέχει από την αξιολόγηση πρότασης δηλώνοντας αυτό εξ αρχής κατά την ανάθεσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α. Όταν του/της ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση, που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο/η ίδιος/α με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.

  β. Όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον/α από τους/τις υποψηφίους/ες που αξιολογεί.

  γ. Όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του/της συμφέροντος.

  Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις τρεις βαθμολογίες του κάθε σχεδίου, λαμβάνεται υπόψιν από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός για το κάθε πρόγραμμα.

  Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά 40 βαθμών και άνω (στην κλίμακα των 100) ανάμεσα στις βαθμολογίες που έχει λάβει ένα σχέδιο από τουλάχιστον δύο από τους/τις τρεις αναγνώστες/τριες, το σχέδιο ανατίθεται για αξιολόγηση και σε τέταρτο/η αναγνώστη/τρια και ο τελικός μέσος όρος του σχεδίου προκύπτει υπολογίζοντας μόνο τις αξιολογήσεις των τριών αναγνωστών/τριών με την πλησιέστερη βαθμολογία. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία να υπολογιστεί μέσος όρος μεταξύ των τριών πλησιέστερων βαθμολογιών επειδή οι τρεις υψηλότερές και οι τρεις χαμηλότερες βαθμολογίες είναι εξίσου πλησιέστερες, ο μέσος όρος προκύπτει από τη βαθμολογία και των τεσσάρων αναγνωστών/τριών.